English    Vietnamese   

Chất cầu hóa

  1. Loại VNCR-50

Si

Mg

Ca

RE

AI

Fe

44-48

5.0-6.0

2.0-3.0

1.9-2.5

≤1.0

Balance

  1. Loại 6%Mg

 

Si

Mg

Ca

RE

AI

Size

44-48

5.5-6.5

1.0-2.0

1.0-1.5

0.8-1.2

8-20mm

 

  1. Loại 8%Mg

 

 

Si

Mg

Ca

RE

AI

Size

44-48

7.5-8.5

1.0-2.0

1.0-2.0

0.8-1.2

5-20mm


Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

  • oto